977 01 565 elmarka@online.no

Post traumatisk lidelse (PTSD)

Jeg fikk denne diagnosen for mange år siden. Jeg kunne ikke forstå det. Jeg var benektende og gikk i forsvar. Dette er en alvorlig diagnose, noe jeg mente at jeg ikke hadde. Jeg opplevde at jeg var stresset i en sykehus-situasjon, men noen diagnose mente jeg sterkt at jeg ikke hadde. 

Jeg burde vite at når jeg ikke reagerte adekvat følelsesmessig, burde det ringt en bjelle som sier vær obs nå. Hvorfor reagerte jeg ikke over mine sterke reaksjoner?

Bare det i seg selv, burde få meg til å erkjenne at her ligger det en innsikt som jeg vegret til å ta inn over meg. Ofte så er det slik de med post traumatisk reagerer på situasjoner, med sinne, frustrasjon eller avvisning. Da burde jeg vite, jeg av alle.

Men jeg klarte ikke å ta denne diagnosen til meg, hverken se eller erkjenne at mønstret passet. Jeg har jobbet med mange mennesker som har denne diagnosen, og jeg burde forstå benektelsen jeg selv hadde.

Vi lever med våre historier, noen klarer vi å erkjenne og forstå, andre klarer vi ikke ta inn. Av en eller annen grunn skjer dette ofte med de som har PTSD, de benekter dette.

 Senere har jeg tatt dette opp med meg selv, og fått hjelp utenfra for å forstå min egen PTSD. Jeg som selv er terapeut og jobber med dette, klarte ikke å hjelpe meg selv. I starten kjente jeg på et enormt tap, fordi jeg selv hadde slike skader. Men innsikten vi får av egne erfaringer, da kan vi hjelpe andre så mye bedre. Fordi vi vet og forstår og kan se signalene og konsekvensene.

Hva er posttraumatisk stresslidelse?

Posttraumatisk Stresslidelse er en alvorlig og svært inngripende tilstand som kjennetegner en reaksjon som kan skje deg. Det en person har vært vitne til, eller selv opplevd som en svært belastende hendelse. Eller personen er i en svært alvorlig eller belastende situasjon. Hvor sterke reaksjoner skjer hos den som opplever dette. Reaksjonene kan være så sterke at sinnet blokkerer dette, og personen husker dette ikke.

Eller det kan skje i situasjoner som vi alle kan oppleve, som naturkatastrofer, alvorlige bilulykker, terroristangrep, eller plutselige dødsfall. Det kan være voldelige personangrep,

eller andre livstruende situasjoner. Hvor vår mentale og fysiske helse blir skadet. Endringer som fører med seg påvirkninger som gjør at vi ikke fungerer på samme nivå som tidligere. Som kan ramme våre gjøremål i arbeidet eller våre sosiale interaksjoner. 

Typiske trekk ved dette kan være at personen gjenopplever den traumatiske hendelsen gang på gang med påtrengende minner, flashbacks og mareritt. Frykten for at hendelsen skal skje på nytt, kan overvelde oss. Reaksjonene kjennetegnes ved at personer kan oppleve vedvarende fornemmelse av fysiske sterke påkjenninger, både via smerter og ved psykiske reaksjoner. Slike reaksjoner kan isolere personen, og føre til et høyt beredskap som kan vise seg bl.a. gjennom skvettenhet, lett aktivert kropp/sinn/ følelser og søvnløshet. De fysiske reaksjonene vekkes når personen gjennomlever traumet, og vil på denne måten forsterke den opprinnelige reaksjonen på traumet.

Det er stor variasjon blant pasienter som får diagnosen PTSD, både i forhold til type og omfanget av traumatiske hendelser. Det er også stor variasjon av ettervirkninger.

I tillegg kan noen utvikle et forstyrret eller et negativt selvkonsept. Som gir humørreguleringsproblemer og vanskelige relasjoner med nærhet og avstand til andre mennesker.

Symptomer kan være:

 • gjenopplevelse av den traumatiske hendelse
 • Sinneutbrudd og eller depresjoner
 • Irritasjon og/ eller angst
 • Påtrengende minner/ flashbacks
 • Mareritt og dårlig søvn
 • Unnvikende adferd og tanker
 • Unnvikelse av personer, steder, tanker som kan assosieres med hendelsen
 • Begrensende emosjonelle responser, eller følelsesmessig flathet.
 • Nedsatt konsentrasjonsevne og hukommelse
 • Opphøyet stress/spenningsnivå og uro
 • Høy alarmberedskap, mer eller mindre konstant
 • Overdreven skvettenhet / reaksjoner som er koblet til våre impulskontroller.

 Behandling;

Behandling av PTSD er viktig for at symptomene kan reduseres. Like viktig er å øke livskvalitet og bli «healet/ leget» både psykisk og fysisk. Målet er en bedre og mer avslappet livskvalitet.

Behandling består gjerne av samtaleterapi, hvor hensikten er å bearbeide traumet ved å få en bedre forståelse og tilnærming av reaksjonene og tankene våre.

Noen ganger må vi jobbe dypere med angstmestring, regulering og eksponering. Det er også viktig at vi lærer strategier for å håndtere uroen og angst. Vi trenger innsikt i traumene og veiledning, for hvordan vår psyke fungerer, for å forstå våre reaksjoner.

Men det å kunne snakke fritt om dette, kanskje i mange år, er viktig for noen mennesker. Mens andre trenger beroligende midler for å fortsette å fungere. Vi er alle forskjellige.

De fleste blir betydelig bedre etter et år i behandling, mens andre trenger behandling i mange år.  Ubehandlede traumer har langt dårligere utsikter.

Andre former av PTSD kan være betydelig lengre. Stress-reaksjonene kan også reaktiveres av eksponering overfor nye traumatiske hendelser. Risikoen for utvikling av flere sykdommer eller lidelser er større for denne gruppen. Spesielt tilstander for depresjoner, er mest utbredt. Av denne grunn er det viktig at personen får raskt behandling og hjelp.

Faktorer som påvirker utsiktene etter behandling henger i stor grad sammen med hvor lenge personene har gått med lidelsen, samt alvorlighetsgrad av lidelsen. 

Jeg gjør oppmerksom på at artikkelen ikke rommer hele sykdomsbildet for de med PTSD.

Denne artikkelen er ment å gi en kort informasjon og veiledning til de som søker å forstå seg selv, og andre mennesker som blir rammet av denne diagnosen.